• Alejandra Johnson

FARSI Crime Alerts Jan 14 - 21
هشدارهای جرم برای 14 تا 21 ژانویه

TFA – سرقت از خودکار

TOA – سرقت خودکار

B&E – شکستن و وارد کردن

POE – نقطه ورود

TOB- سرقت دوچرخه


File 21 – 575 Commercial B&E

1500 block Marine Drive

ساعت 16:00 در ساعت 0220 رخ داد

POE: در کوچه عقب

تقریباً 2000 دلار از صندوق دزدیده شده

1 view0 comments

Recent Posts

See All