• Alejandra Johnson

FARSI Crime Alerts Nov 16 - 20
هشدارهای جنایت برای 16 تا 20 نوامبر

TFA – سرقت از خودکار

TOA – سرقت خودکار

B&E – شکستن و وارد کردن

POE – نقطه ورود

TOB- سرقت دوچرخه


File #20-12755 TFA

2200 blk Folkestone Way

بین 16 تا 20 نوامبر رخ داده است

POE: وسیله نقلیه قفل شده

3 حیوان پر شده به سرقت رفته است


File #20-12754 TFA

1400 block 22nd St

بین 16 تا 20 نوامبر رخ داده است

POE: قفل بریده شده در پشت کامیون

500 دلار ابزار سرقت شده

1 view0 comments

Recent Posts

See All