• Alejandra Johnson

FARSI Crime Alerts Nov 20 - 26
هشدارهای جنایت برای 16 تا 20 نوامبر

TFA – سرقت از خودکار

TOA – سرقت خودکار

B&E – شکستن و وارد کردن

POE – نقطه ورود

TOB- سرقت دوچرخه


File #20-12855 سرقت نامه

4300 block Keith Road

صبح 20 نوامبر رخ داد


File #20-12868 TOB

100 block Ikwikws Rd

در تاریخ 20 نوامبر رخ داده است

دوچرخه در ایوان محل اقامت ناامن مانده بود


File #20-12900 B&E

600 bloc Glenmaroon Rd

در 22 نوامبر رخ داده است

POE: پنجره در اتاق مهمان

جواهرات و ساعت های سرقت شده به ارزش 20 هزار دلار


File #20-12930 B&E (late report)

500 block Andrews Place

بین 15 تا 22 نوامبر رخ داده است

POE: درب عقب خرد شد

ناشناخته آنچه به سرقت رفته است زیرا مالکان خانه غایب هستند


2 views0 comments

Recent Posts

See All