• Alejandra Johnson

FARSI Crime Alerts Nov 26 - Dec 3
هشدارهای جنایی در تاریخ 26 نوامبر - 3 دسامبر

TFA – سرقت از خودکار

TOA – سرقت خودکار

B&E – شکستن و وارد کردن

POE – نقطه ورود

TOB- سرقت دوچرخه


File #20-13189

4300 block Rockridge Rd

در تاریخ 29 نوامبر رخ داده است

POE: درب کشویی اتاق خواب مستر طبقه دوم

جواهرات و کیف های دستی سرقتی


File #20-13219 TOB

WV Community Centre

برش قفل


File #20-13249 B&E

7200 block Arbutus Pl

بین 30 نوامبر - 1 دسامبر رخ داده است

POE: گاراژ قفل شده

تخته پارو به سرقت رفته


File #20-13264 B&E

700 block Eyremount Dr

بین 24 نوامبر - 1 دسامبر رخ داده است

POE: پنجره اتاق خواب را خرد کرد

ناشناخته آنچه به سرقت رفته است

2 views0 comments

Recent Posts

See All