• Alejandra Johnson

FARSI Crime Alerts Nov 6 - 16
هشدارهای جرم در تاریخ 6 تا 16 نوامبر

TFA – سرقت از خودکار

TOA – سرقت خودکار

B&E – شکستن و وارد کردن

POE – نقطه ورود

TOB- سرقت دوچرخه


File #20-12378 TFA

2200 blk Folkestone Way

یک شب رخ داده است

POE: وسیله نقلیه قفل شده

keyfob ، عینک آفتابی گران قیمت و تغییرات سست شده به سرقت رفته است


File #20-12574 B&E

800 blk Andover Cres

ظهر 12 نوامبر رخ داد

POE: زیر زمین پنجره عقب

هیچ چیز به سرقت نرفته است زیرا صاحب خانه صدای حمله دزدگیر را فریاد زده است. مظنون فرار کرد.


File #20-12639 B&E

3400 blk Mathers Ave

ساعت 0220 ساعت 14 نوامبر رخ داده است

POE: پلیس در پاسخ به گزارش هشدار درب ورودی کاملاً باز و یک پنجره بالایی شکسته پیدا شده است.

ناشناخته آنچه به سرقت رفته است احتمالاً مظنون از زنگ خطر ترسیده است


File #20-12667 B&E

1800 blk Mathers Ave

در 15 نوامبر رخ داده است

POE: ناشناخته. نشانه ای از ورود اجباری نیست

هیچ چیز به سرقت رفته. مظنون گیج به نظر می رسد و فکر می کند در یک محل اقامت متفاوت اس0 views0 comments

Recent Posts

See All
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2019 West Vancouver Block Watch.

Block Watch +

Community Services Team

755 16th Street

West Vancouver, BC   V7V 0B8

Tel: 604-925-7300

wvpd.ca

West Vancouver Police
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon