• Alejandra Johnson

FARSI Crime Alerts Oct 22 - 29هشدارهای جنایت برای 22 تا 29 اکتبر
 TFAسرقت از خودکار
 TOAسرقت خودکار
 B&Eشکستن و وارد کردن
 POEنقطه ورود
 TOB- سرقت دوچرخ

File #20-11858 TFA

Park Royal South

در تاریخ 25 اکتبر بین ساعت 0830 تا 1730 ساعت اتفاق افتاد

POE: وسیله نقلیه قفل شده

عینک آفتابی به سرقت رفته

File #20-11955 TFA

1200 block Ottaburn Rd

بین 26 تا 27 اکتبر رخ داده است

POE: پنجره خرد شده

ناشناخته آنچه به سرقت رفته است

File #20-11939 TOB

300 block Klahanie Court

بین 24 تا 25 اکتبر رخ داده است

برش قفل دوچرخه

File #20-11985 TFA

800 block Keith Rd

یک شب در 27 اکتبر رخ داد

POE: قفل شده است

هیچ چیز دزدیده نشده وسيله نقليه شده

3 views0 comments

Recent Posts

See All