• Alejandra Johnson

FARSI Crime Alerts Oct 4 - 8هشدارهای جنایت برای 4 تا 8 اکتبر

TFA – سرقت از خودکار

TOA – سرقت خودکار

B&E – شکستن و وارد کردن

POE – نقطه ورود

TOB- سرقت دوچرخه

File 20-11172 TFA

1100  blk Esplanade Ave

بین 5 تا 6 اکتبر رخ داده است

POE: وسیله نقلیه قفل شده

کت باران و ماسک صورت به سرقت رفته است

File #20-11166 TFA

900 blk Marine Dr

2 اکتبر بین ساعت 0845 تا 1000 ساعت اتفاق افتاده است

POE: وسیله نقلیه قفل شده

عینک آفتابی ، ریموت درب گاراژ و نگهدارنده تلفن به سرقت رفته است

2 views0 comments

Recent Posts

See All